Miami-Dade County Pwogram Asistans Bezwen Debaz Veteran ak Militè Aktif

Konte Miami-Dade Pwogram Asistans Bezwen Debaz Veteran ak Militè Aktif  li fèt pou ede moun kap sèvi kounye a oswa ki te sèvi lan militè Ozetazini Etazini epi te fè eksperyans yon pèt oswa rediksyon nan revni akòz Pandemi COVID-19 lan. Finanse atravè Èd Coronavirus, Sekou ak Lwa sou Sekirite Ekonomik, oswa Lwa Cares la, pwogram nan sèvi mamn aktif , rezèv, gad ak veteran ki abite nan Konte Miami-Dade e li fèt pou sipòte veteran ak moun kay mamn aktif militè yo pou yo ka rete endepandan ak sipòte yon rekiperasyon ki très fò.

Pwogram li ede kay ki elijib ak $1,000 nan bon asistans bezwen debaz pou yon sèl aplikan epi $2,000 nan bon asistans bezwen debaz pou kay ki gen de oswa plis moun. Bon yo ka itilize pou achte pwovizyon, founiti medikal, pwodwi pou ti bebe ak swen pou granmoun ak lòt bagay nan kay la. $5 milyon dola nan fon pwogram yo pral distribye sou yon baz premye vini premye sèvi.

Konte Miami-Dade Pwogram Asistans Bezwen Debaz Veteran ak Militè Aktif li

administre pa Miami Dade Bord Konsèy Afè Militè.

Si ou se tou dèyè sou peman lwaye oswa peman ipotèk, oswa ou nan risk pou en reta akòz difikilte finansye ki te koze pa Pandem COVID-19 lan, lè sa a, ou ka elijib pou Miami-Dade COVID-19 Pwogram Asistans Lojman Militè ak Veteran, ki ka bay jiska 3 mwa oswa $5,000 nan lwaye oswa asistans ipotèk. Ou ka aplike nan pwogram sa a nan menm tan, lè l sèvi avèk aplikasyon Pwogram Asistans Lojman an, epi yo dwe konsidere pou tou de pwogram yo. Pou aplike sou entènèt oswa wè enfòmasyon sou youn oswa lot pwogram nan, ale nan sit entènèt nou an, www.miamidadecovidrelief.org 

.

ELIGIBILITY

Nenpòt Veteran OSWA manm Militè Aktif ka elijib pou asistans bezwen debaz anba pwogram lan, si kondisyon sa yo satisfè:

■ Kapab pwouve ke yo se yon veteran oswa militè aktif;

■ Kapab montre yon pèt nan kay la oswa rediksyon nan revni akòz Pandemi COVID-19;

■ Revni aktyèl nan kay la se nan oswa pi ba pase 140% Revni Medyàn Zòn (AMI) pou Konte Miami-Dade. Revni aktyèl la refere a revni kay la apre nenpòt pèt travay oswa rediksyon revni akòz Pandemi COVID-19; epi,

■ Prèv ou habite nan Konte Miami-Dade.