Miami-Dade COVID-19 Pwogram Asistans Lojman pou Milite ak Veteran

Miami-Dade COVID-19 Pwogram Asistans Lojman pou Militè ak Veteran fèt pou ede moun kap sèvi ak oswa ki te sèvi nan Militè Etazini e ki gen difikilte finansye akòz Pandemi COVID-19. Finansman atravè Èd Coronavirus, Sekirite Sosyal, ak Lwa Sekirite Ekonomik, oswa Lwa CARES la, pwogram lan sèvi sèvis aktif, rezèv, gad ak veteran ki abite nan Konte Miami-Dade e li fèt pou sipòte veteran ak kay moun militè nan sèvis aktif yo pou yo rete endepandan. ase epi sipòte yon rekiperasyon fò. Pwogram sa a vize ede veteran yo ak manm milite aktif. Li kapab bay jiska twa (3) mwa pase oswa pou pi devan peman lwaye oswa ipotek pou chak kay, avek yon maksimom de $5,000 pou chak kay. Fon yo pral peye direkteman bay met kay la oswa kreditè ipotèk nan fom yon sibvansyon pa Konte Miami-Dade. Lan $10 milyon dola nan finansman pwogram lan, premye  alocation a pwal $5 milyon dola pou chak de fom asistans yo, lokasyon ak ipotek.

Elijibilite

Nenpot Veteran OSWA manm Milite Aktif yo kapab kalifye pou asistans lwaye oswa ipotek anba pwogram nan, si kondisyon swivan sa yo satisfè::

        Eske pwouve yo se yon veteran oswa manm milite sevis aktif;

        Pa resevwa ed pou peman ipotek oswa peman lwaye pou menm peryod sa a ki kouvri nan pwogram sa pa nenpot lot sous;

o    REMAK: Patisipasyon nan Pwogram Asistans Ijans pou Lwaye (ERAP) ki te kreye pa Konte Miami-Dade pa eskli patisipasyon nan pwogram sa a, sepandan li pa ka founi pemen pou menm peryod lwaye a.

        Kapab montre yon pèt oswa rediksyon nan revni akòz COVID-19;

        Revni moun kap viv nan kay la rete en plas oswa pi ba pase 140% revni Medyan (AMI) pou Konte Miami-Dade. Revni aktyel la refere a revni moun nan kay la apre nenpot pet travay oswa rediksyon travay akoz COVID-19;

        Prev ou habite nan Konte Miami-Dade; County;

        Prev ou peye nan plen estate lwaye oswa ipotek jiskanan mwa fevriye 2020;

 

Kijan pou Aplike

Nou ankouraje aplikan yo pou aplike sou entènèt nan www.miamidadecovidrelief.org pou asire pwosesis aplikasyon rapid yo epi evite bezwen depoze aplikasyon ak dokiman yo an pèson. Si aplikan an pa kapab aplike sou entènèt, yon aplikasyon sou papye ap disponib anba a. Yon lis tout dokiman obligatwa yo li lan aplikasyon an, epi kopi dokiman yo dwe soumèt ak aplikasyon an. Anplwaye Pwogram lan pral revize materyèl aplikasyon yo epi kontakte aplikan an avèk nenpòt lot kesyon.